Categories
ไทย

การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง มีความหมายอย่างไรสำหรับครูและนักเรียน

คำว่า การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Student-centered learning) เป็นคำที่ใช้บ่อยในเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีคำอื่นๆ ที่นำมาใช้ประกอบคำนี้ เช่น การเรียนรู้แบบยื่ดหยุ่น การเรียนรู้แบบประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่ผู้เรียนกำหนดขึ้นเอง ดังนั้นคำว่า student-centered learning อาจมีความหมายต่างๆ นานาสำหรับแต่ละคน นอกจากนั้น ในเชิงปฏิบัติ การเรียนวิธีนี้ก็ถูกอธิบายโดยศัพท์หลายคำ ซึ่งทำให้เกิดความสับสนในการนำไปใช้
ความคิดเกี่ยวกับ student-centered learning มีมานานแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 ซึ่ง Carl Rogers บิดาแห่ง client-centered counseling ก็นับว่าเป็นผู้ที่นำวิธีนี้เข้าสู่วงการศึกษาโดยทั่วไป คำว่า student-centered learning ก็เกี่ยวข้องกับงานของ Piaget และ Malcolm Knowles ด้วย ในหนังสือ Freedom to Learn for the ’80s. Roger ได้พูดถึงการโอนอำนาจในห้องเรียนจากครูผู้รู้ไปสู่นักเรียนผู้เรียน ซึ่งเกิดจากความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมดั้งเดิมที่ทำให้นักเรียนเฉื่อย ไม่สนใจ และเบื่อหน่าย คอนเซพท์ของ child-centered education ในโรงเรียนได้เกิดจากงานของ Froebel เสียส่วนมาก และความคิดที่ว่าครู ‘ไม่ควรไปแซกแซงกระบวนการเติบโตของเด็ก เป็นเพียงแต่ผู้ชี้นำเท่านั้น’ Simonได้เน้นว่าความคิดนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาของเด็กที่จะเรียนรู้เมื่อพร้อมที่จะเรียนเท่านั้น
การเปลี่ยนจากการเน้นการสอนไปสู่การเน้นการเรียนได้อำนวยให้อำนาจย้ายจากครูไปอยู่ที่นักเรียน การสอนแบบครูเป็นศูนย์/การถ่ายทอดข้อมูล เช่นการปาฐกถา ได้เริ่มถูกวิจารณ์ซึ่งเป็นการปูทางให้เกิดการเรียนรู้แบบ student-centered learning เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าได้มีการใช้คำว่า student-centered learning บ่อยๆ แต่ความจริงคือ สถานการศึกษาและครูหลายคนอ้างว่าใช้ student-centered learning แต่ที่จริงแล้วไม่ได้ใช้อย่างถูกต้อง
บทนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ให้ภาพรวมว่า student-centered learning ถูกนิยามอย่างไร
ให้คำแนะนำว่า student-centered learning นำไปใช้ให้เป็นหลักการสอนและการประเมินได้อย่างไร
สำรวจประสิทธิภาพของ student-centered learning และ
เสนอข้อดีข้อเสียของมัน
Student-centered learning คืออะไร?
Kember ได้อธิบายถึงการสอนอย่างกว้างๆ 2 วิธี: คือการสอนแบบ ครู/เนื้อหาเป็นศูนย์กลาง และ ผู้เรียนรู้/การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เขาได้สนับสนุนความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางว่า: ความรู้ถูกสร้างโดยนักเรียนและครูเป็นเพียงผู้อำนวยการการเรียนรู้ ไม่ใช้เป็นผู้เสนอข้อมูล Roger ได้กำหนดว่าก่อนจะมีการเรียนรู้แบบ student-centered ได้ ต้องมีผู้นำหรือผู้ใดที่ครูทั้งหลายยอมรับเป็นผู้มีอำนาจในเหตุการณ์นี้ มีความมั่นใจในตัวเองพอสมควร และในความสัมพันธ์ที่เขามีกับผู้อื่น จนเขาไว้ใจความสามารถของผู้อื่นที่จะคิดเองและเรียนรู้เองได้
Burnard ได้เน้นการเลือกเรียน ซึ่งเขาตีความหมายของ Roger เกี่ยวกับ student-centeredness ว่า ‘นักเรียนไม่ใช่แต่เลือกว่าจะเรียนอะไร แต่สามารถเลือกวิธีเรียนและเหตุผลที่เรียนหัวข้อนั้นๆ’ เขาเน้นความเชื่อของ Roger ว่า ความเข้าใจโลกเป็นเรื่องสำคัญ ตรงประเด็นและเหมาะสม คำนิยามนี้จึงเน้นความคิดที่ให้นักเรียนมี ‘ทางเลือก’ ในการเรียนรู้
Harden และ Crosby อธิบายวิธีเรียนรู้แบบ teacher-centered เป็นการเน้นครูถ่ายทอดข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญไปสู่ลูกศิษย์ ตรงกันข้ามเขาอธิบายการเรียนรู้แบบ student-centeredเป็นการเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนและนักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะบรรลุสิ่งนี้ให้ได้ แทนที่จะเน้นว่าครูทำอะไร ดังนั้นคำนิยามนี้จึงเน้นการกระทำของนักเรียน
ผู้เขียนอื่นมีคำนิยามที่กว้างกว่านี้ Lea ได้สรุปบทความต่างๆ เกี่ยวกับ student-centered learning ว่าควรมีสิ่งเหล่านี้
การเรียนรู้แบบ active ไม่ใช่ passive
การเน้นการเรียนรู้แบบลึกและการเข้าใจ
นักเรียนมีความรับผิดชอบสูง
นักเรียยมีความรู้สึกเป็นอิสระสูงขึ้น
นักเรียนและครูมีความพึงพาอาศัยกัน
มีความรู้สึกเคารพซึ่งกันและกันระหว่างครูและนักเรียน
ทั้งครูและนักเรียนมีการเรียนการสอนอย่างไตร่ตรอง
Gibbs อธิบายหลักสูตร student-centered ว่าเป็นหลักสูตรที่เน้น activity มากกว่า passivity ของนักเรียน ประสบการณ์ของนักเรียนที่ได้รับก่อนเข้าสถาบันและก่อนที่เขาเรียนหลักสูตร กระบวนการและประสิทธิภาพมากกว่าเนื้อหา นักเรียนทำการตัดสินที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยมีการเจรจากับครูเสียก่อน นอกจากนี้ Gibbs ลงไปรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ จะเรียนอะไร เรียนวิธีใดและเมื่อไหร่ มีผลสำฤทธิ์อย่างไร ใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานอะไร และจะมีการตัดสิน/ประเมินอย่างไรและใครจะเป็นผู้ตัดสิน Brandes และGinnis ในหนังสือ A Guide to Student-Centered Learning หลักสำคัญของ student-centered learning ว่ามีดังนี้
นักเรียนรับผิดชอบเต็มสำหรับการเรียนรู้ของตนเอง
การเกี่ยวข้องและร่วมมือจำเป็นสำหรับการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเสมอภาคมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมความเจริญเติบโตและการพัฒนา
ครูจะกลายเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้และเป็นทรัพยากรบุคคลทางการเรียนรู้
นักเรียนจะรู้สึกว่าการเรียนรู้จะไหลไปด้วยกัน (affective and cognitive domains flow together)
นักเรียนจะมองตัวเองแตกต่างออกจากเดิมเพราะการเรียนรู้แบบ student-centered
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบ student-centered ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงในบทความต่างๆ แต่ในทัศนะคติของพวก constructivist มันดูเหมือนเกี่ยวกับความสำคัญที่ให้ต่อการกระทำ การค้นพบ และการเรียนรู้อย่างอิสระ ทฤษฎีการเรียนรู้ (cognitive theory) ก็เน้นการกระทำแต่ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนพวก constructivist พวก cognitive สนับสนุนความคิดที่ว่าการกระทำในการเรียนรู้เกิดขึ้นในสมอง หรือใน ‘ความคิด’ และทัศนะคติของพวก constructivist ถือว่าการกระทำเกี่ยวข้องกับการกระทำทางกายภาพ เช่น การทำโครงการ หรือแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติ การเรียนรู้แบบ student-centered มีความสัมพันธ์กับทัศนะคติของพวก constructivist บ้าง ซึ่งเน้นการกระทำและความสำคัญของผู้อื่นในกระบวนการการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม คำนิยามต่างๆ ของ student-centered learning ไม่ค่อยเน้นความสำคัญของผู้เรียนรู้ร่วม
สรุปจากบทความต่างๆ คือ student-centered learning: คอนเซพท์ที่นักเรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้ของตน บางคนเห็นว่านักเรียนกระทำมากกว่าผู้สอน (active versus passive learning) ในขณะที่คนอื่นให้คำนิยามกว้างๆ และรวมทั้งสองคอนเซพท์นี้เข้าด้วย และยังเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอำนาจระหว่างนักเรียนกับครู
จะนำ student-centered learning มาใช้ได้อย่างไร
การเรียนรู้มักเสนอว่าเป็นการเลือกระหว่าง student-centered หรือ teacher-centered ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นขาวดำถึงขนาดนั้น การเสนอการเรียนรู้แบบ student-centered ทั้งสองวิธีเป็นสองจุดที่เป็นภาวะต่อเนื่องโดยใช้ศัพท์พวกนี้อธิบาย
ตารางที่ 1 ช่วงระหว่าง Student-centered และ Teacher-centered
Teacher-centered Learning                             Student-centered Learning
ทางเลือกของนักเรียนมีน้อย                             ทางเลือกของนักเรียนมีมาก
นักเรียนถูกกระทำ (passive)                             นักเรียนเป็นผู้กระทำ (active)
อำนาจส่วนมากอยู่กับครู                                    อำนาจส่วนมากอยู่กับนักเรียน
คุณควรพิจารณาว่าในบริบทแห่งการเรียนการสอนของคุณ คุณสามารถไปได้แค่ไหนระหว่างสองจุดที่เป็นภาวะต่อเนื่อง ต่อไปนี้เป็นการเสนอความคิดเห็นที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ student-centered learning ให้มากขึ้น
ความสำคัญต่อการออกแบบหลักสูตร
ในการออกแบบหลักสูตร student centeredness รวมถึงความคิดที่ว่า นักเรียนมีทางเลือกว่าจะเรียนรู้อะไร และจะเรียนรู้อย่างไร แต่ในมหาวิทยาลัยทุกวันนี้เราจะปฏิบัติได้แค่ไหน? การจัดหลักสูตรเป็นมอดูลจะทำสำเร็จในมหาวิทยาลัยยุโรปภายในปี 2006 ซึ่งเป็นการให้โอกาศให้นักศึกษาเลือกมอดูลได้ แต่การให้เลือกหลักสูตรของตนเองก็เต็มไปด้วยความลำบาก ซึ่งอาจมีผลลบก็ได้
Problem-Based Learning (PBL) เป็นการออกแบบหลักสูตรวิธีหนึ่งตามแนวความคิด student-centered learning ซึ่งเปิดทางให้มีการเลือกว่านักเรียนจะเรียนอะไรบ้าง และยังให้โอกาสให้นักเรียนตั้งเป้า/ผลสำฤทธิเอง ขึ้นกับว่าภูมิเดิมมีแค่ไหน Problem-Based Learning โดยการใช้ปัญหา/ประเด็น/ลั่นไก เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเป้าหมายการเรียนรู้เอง ซึ่งจะได้อุดช่องโหว่ความรู้หรือความเข้าใจ ซึ่งการมีการเลือกเป็นสิ่งที่ student-centered learning เรียกร้องอยู่แล้ว และประเด็นที่ว่าต้องรับผิดชอบสูงก็ตรงกับความคิดLea ในตารางที่ 1 Problem-Based Learning อยู่สูงพอสมควรในภาวะต่อเนื่องของ student-centered learning มากกว่าการให้ทำแบบฝึกหัดแก้ปัญหาต่างๆ ยังมีการออกแบบหลักสูตรอย่างอื่นที่สนับสนุนให้นักเรียนมีการเลือกในการเรียนและให้ทำกิจกรรมในการเรียนรู้ เช่น systems-based approach, resource-based learning และexperiential/personal relevance approach
การเขียนหลักสูตรที่เป็นการยอมรับมากขึ้นในวงการศึกษาสากลคือ การเขียนผลสำฤทธิ/วัตถุประสงค์โดยเน้นว่านักเรียนจะทำอะไรได้ มากกว่าที่จะให้สอนให้ครบหลักสูตร การกระทำนี้เป็นการบ่ายเบนไปทาง student-centered learning ในหลักสูตรและช่วยหันความเน้นหนักไปสู่นักเรียนมากกว่าไปที่ครู Donnelly และ Fitzmaurice ได้เน้นความสำคัญเรื่องนี้ และ Gibbs ก็แสดงความสำคัญโดยรวมอยู่ในคำนิยามด้วย นั่นคือ เน้นกระบวนการและประสิทธิภาพมากกว่าเนื้อหา ตารางที่ 2 เสนอผลสำฤทธิ์ student-centered learning บางประการ
ตารางที่ 2: ผลสำฤทธิ์ในการเรียนรู้และ Student-centered Learning
Student-centered Learning Outcomes                          Traditional Learning
จบมอดูลนี้คุณ (นักเรียน) สามารถทำ:                           หลักสูตรนี้จะครอบคลุม:
เข้าใจโครงสร้างหัวใจ                                                        วิชาว่าด้วยโครงสร้างหัวใจ
วิจารณ์กลอนของ Yeats                                                     ท่องกลอนของ Yeats
ผลที่มีต่อวิธีการสอน/การเรียน
มหาวิทยาลัยกลาสโก (2004) ได้กำหนดว่ามีสี่วิธีหลักๆ ในการปฏิบัติ student-centered learning ในมหาวิทยาลัยของตน วิธีที่ 1 คือทำให้นักศึกษา active มากขึ้นในการแสวงหาความรู้และทักษะซึ่งรวมถึงแบบฝึกหัดในห้องเรียน งานภาคสนาม การใช้ซอฟท์แวร์ CAL (computer assisted learning) ฯลฯ วิธีที่ 2 คือ การทำให้นักศึกษาตระหนักมากขึ้นว่ากำลังทำอะไรและทำไปทำไม วิธีที่ 3 คือการมีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน เช่น การติวและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มเล็กๆ วิธีสุดท้ายคือ การโฟกัสไปที่ทักษะที่ถ่ายทอดกันได้ วิธีสุดท้ายนี้ไม่ได้ถูกนิยามในคำว่า student-centered learning แต่มองเลยความต้องการของหลักสูตรไปที่ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจได้เมื่อเขาเริ่มทำงานรับจ้างแล้ว ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่าง student-centered learning/teaching methods และรวมถึงข้อคิดสำหรับอาจารย์ทั้งภายใน (more teacher-centered) และภายนอกวิธีการปาฐกถา
ตารางที่ 3 ตัวอย่าง student centered learning/teaching methods
ภายนอกวิธีใช้ปาฐกถา                                                       ภายในวิธีใช้ปาฐกถา
โครงการอิสระ                                                                     การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสั้นๆ สองต่อสอง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห้นเป็นกลุ่ม                             การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสั้นๆ สองต่อสองค่อยๆ ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ๆ
นักศึกษาให้คำปรึกษากันเอง                                            การผสมผสานนักศึกษาโดยการกำหนดตัวอักษรหรือตัวเลข
การโต้วาที                                                                             การให้นักศึกษาพูดทีละคน
การศึกษานอกสถานที่                                                        การทดสอบ
การเขี่ยนไดอารี่ สมุดบันทึก                                             นักศึกษาแสดงผลงานในห้องเรียน
Computer assisted learning                                             แสดงบทบาท
มีการเลือกวิชา/โครงการ                                                   แสดงโปสเตอร์
เขียนบทความหนังสือพิมพ์                                              นักศึกษาวาด mind maps ในห้องเรียน
การสร้างแฟ้มภาพผลงาน
ผลที่มีต่อการประเมินผล
Black ได้ชี้ให้เห็นความลำบากในการประเมินผล เช่น a) เน้นการให้คะแนนและเกรดมากเกินไป ในขณะที่การให้คำแนะนำและการเรียนรู้เน้นน้อยเกินไป b) มีการเปรียบเทียบนักเรียนระหว่างกันมากเกินไป ซึ่งเป็นการเน้นการแข่งขันแทนที่จะเน้นการปรับปรุงส่วนตัว เขาอธิบายว่าคอนเซพท์การประเมินตัวเองเป็นกิจกรรมจำเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ student centered-learning. Foucault ได้อธิบายไว้ว่าระบบการสอบไล่เป็นเทคนิคคุมอำนาจ ซึ่งนักเรียนจะถูกควบคุมโดยระบบ micro-penalties (ลงโทษที่ละเล็กน้อย) การให้คะแนนตลอดเวลาเป็นการตรวจตราอย่างหนึ่ง การสอบไล่โดยการทำข้อเขียนยังปฏิบัติกันอยู่อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยและเป็นการประเมินโดยสรุป นั่นคือ การประเมินเพื่อพิพากษาหรือเพื่อพิสูจน์ว่าผ่านงานหรือไม่ การประเมินแบบ formative ที่ให้ผลป้อนกลับแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเขาจะช่วยให้เขาเรียนได้ดีขึ้น ถ้าคุณสามารถพัฒนาการประเมินแบบ formative ในหลักสูตรของคุณ จะช่วยโฟกัสให้นักศึกษารู้ว่าจุดอ่อนเขาอยู่ที่ไหน ตัวอย่างการประเมินแบบ formative คือ การให้ฟีดแบ็คเมื่อตรวจข้อเขียนบทความ คะแนนที่ให้ระหว่างปีที่ไม่ไปรวมกับคะแนนสิ้นปี และคำถามปรนัยเพื่อใช้เป็นฟีดแบ็คเท่านั้น การเพิ่มการประเมินแบบ formative จะส่งเสริมการเรียนรู้แบบ student-centered มากขึ้นเท่านั้น
ตารางที่ 4 เสนอตัวอย่างการประเมินแบบ student-centered โดย Gibbs ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ucd.ie/teaching
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการประเมินแบบ student-centered (Gibbs)
ไดอารี่ ล็อค และสมุดบันทึก
แฟ้มภาพผลงาน
การประเมินโดยเพื่อน/ตนเอง
ข้อตกลงการเรียนรู้และประเมินแบบเจรจา
งานโครงการ
งานกลุ่ม
โพรไฟล์
ทักษะและความสามารถ
การประเมินโดยเพื่อนร่วมห้องหรือตนเองเป็นการคืนการควบคุมให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นการเน้นการเพิ่มความอิสระให้แก่ผู้เรียน ข้อตกลงการเรียนรู้และประเมินแบบเจรจาเป็นเป้าหมายที่นักเรียนกำหนดขึ้นเอง ขึ้นอยู่กับว่ามีช่องโหว่ความรู้ตรงไหน ซึ่งก็ต้องทำการเจรจากับครู ข้อตกลงอาจคลุมถึงวิธีที่นักเรียนอยากถูกประเมินเพื่อพิสูจน์ว่าได้บรรลุเป้าหมายแล้ว ซึ่งก็เป็นการเพิ่มทางเลือกว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไร และเป็นทางเลือกว่าจะถูกประเมินอย่างไร ทางเลือกเป็นศัพท์สำคัญคำหนึ่งที่เกี่ยวกับ student-centered learningคอนเซพท์การเจรจาว่าจะเรียนอะไรก็ตรงประเด็นที่ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงในความสำพันธ์ระหว่างครูและนักศึกษา
Gibbs ได้อธิบายว่าทางเลือกของนักเรียนในการถูกประเมินคือ จะใช้เกณฑ์และมาตรฐานใด จะมีการตัดสินอย่างไรและใครเป็นผู้ตัดสิน ในเชิงปฏิบัติ เราจะให้นักเรียนมีอิสระและส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องประเมินผลได้อย่างไร? Brown มีข้อเสนอที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลดังนี้:
ตารางที่ 5 กระบวนการประเมินผลและ student-centered learning
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเมื่อมอบหมายงานให้ทำ:
* การเลือกงานที่จะถูกประเมิน
* การมอบหมายงานที่จะประเมิน
* การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
* การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเมื่องานที่มอบหมายเสร็จแล้ว
* ให้คำติชมงานตนเอง
* ให้คำติชมงานของเพื่อนร่วมห้อง
* เสนอเกรด/คะแนนให้ตนเอง
* เจรจาเกรด/คะแนนให้ตนเอง
* ให้เกรด/คะแนนตนเอง
* ให้เกรด/คะแนนเพื่อนร่วมห้อง
ข้อเสนอในตารางที่ 5 อาจดูเหมือนใหญ่หลวงเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจุบัน คุณอาจขยับขึ้นบนเส้นภาวะต่อเนื่องของ student-centered learning ได้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่มีความหมายคือ ให้มีการเลือกหัวข้อบทความที่ต้องส่งและคำถามสอบไล่ได้
ประสิทธิภาพและข้อติของ student-centered learning
การสอนแบบ student-centered learning สะท้อนถึงสังคมปัจจุบันที่มีการเลือกและประชาธิปตัยเป็นคอนเซพท์สำคัญ แต่มันเป็นวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่? Lea ได้รวบรวมการวิชัยเรื่องนี้แล้วพบว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาระยะ 6 ปีในประเทศฟินแลนด์พบว่า เทียบกับวิธีดั้งเดิม วิธีใหม่นี้ทำให้นักเรียนพัฒนาวิธีเรียนรู้และเข้าใจได้ดีกว่า แต่เริ่มเรียนช้ากว่า Halls และ Saunders พบว่านักเรียนร่วมกิจกรรม ตั้งใจเรียน และได้คะแนนมากกว่าในหลักสูตร IT ปีแรก นอกจากนั้น 94% ของนักเรียนจะแนะนำวิธีนี้ให้แก่คนอื่นมากกว่าวิธีสอนแบบเดิม นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอังกฤษกล่าวว่าการเรียนแบบ student-centered เป็นการให้เกียรตินักศึกษา มากกว่าแลน่าสนใจ ตื่นเต้นกว่า และทำให้มั่นใจมากขึ้น
แต่ Student-centered learning ก็มีคนวิจารณ์เหมือนกัน ซึ่งประเด็นที่ติมากที่สุดคือ การที่โฟกัสไปที่ผู้เรียนแต่ละคนมากไป นอกจากนี้ ยังมีความลำบากในการปฏิบัติอีกด้วย นั่นคือ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ระบบความเชื่อถื่อของครูและนักเรียน และการที่นักศึกษาไม่คุ้นเคยกับศัพท์คำนี้
Simon อธิบายว่าในระบบโรงเรียน student-centered learning อาจไปโฟกัสเด็กแต่ละคนมากเกินไปและไม่สนองความต้องการของทั้งห้องเรียน Simon ชี้ให้เห็นว่า ถ้าเด็กทุกคนไม่เหมือนใครและแต่ละคนต้องการเรียนรู้แบบ เฉพาะตัว การสร้างวิธีสอนที่ใช้ได้โดยทัวไปก็จะทำไม่ได้ Edwards เน้นถึงอันตรายที่เกิดจาก student-centered learning สำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งการให้อำนาจแก่นักเรียนพวกนี้อาจทำให้เขาทำตัวห่างเหิญออกจากเพื่อนร่วมห้อง ในทัศนะคติของการเรียนรู้แบบ socio-cultural จะเน้นความสำคัญของบริบทสังคมของการเรียนรู้และคุณค่าของ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน คอนเซพท์ของการเป็นผู้เรียนรู้แบบอิสระที่สามารถเลือกเส้นทางการเรียนรู้เองได้นั้น อาจทำให้การsociability หายไปจากกระบวนการเรียนรู้ถ้าไม่เน้นความสำคัญของเพื่อนๆ
O’Sullivan ได้อธิบายว่า student-centered learning เป็นวิธีการเรียนรู้ของตะวันตก ซึ่งบางทีอาจไม่สามารถถ่ายทอดให้ประเทศด้อยพัฒนาได้ เช่น นามิเบีย ซึ่งมีทรัยากรจำกัดและวัฒนะธรรมการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน แล้วก็ยากที่จะเห็นว่า student-centered learning จะคุ้มทุนได้อย่างไรในห้องเรียนใหญ่ๆ ในมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ได้มีการศึกษาเรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ในปี 2004 และได้พบว่า student-centered learning จะมีมากกว่าในปีท้ายๆ อาจเป็นเพราะว่าห้องเล็กลง
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความเชื่อถือที่นักเรียนมีต่อการเรียนรู้ นักเรียนที่เคยประสบแต่ teacher-centered learning อาจปฏิเสธ student-centered learning ว่าเป็นวิธีที่น่ากลัว หรือไม่อนู่ในวิสัยทัศน์ของเขา Prosser และ Trigwell จะเน้นความแตกต่างในความเชื่อถือระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ เขาพบว่าอาจารย์ที่เคยชินกับ teacher-centered learning มีความคิดว่านักเรียนควรยอมรับข้อมูลที่ถูกป้อนแทนที่จะพัฒนาและเปลี่ยนคอนเซพท์และความเข้าใจ และตรงกันข้ามสำหรับครูที่ชินกับ student-centered learning งานของ Perryเกี่ยวกับการพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเน้นให้เห็นว่าเขามักจะเปลี่ยนความคิดว่าความรู้มีแต่ผิดกับถูกไปสู่ความคิดว่าทุกคำตอบก็ถูกได้หมด งาน Perry นี้แสดงให้เห็นว่าแม้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาก็สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ เรียนรู้ได้ ดังนั้นความคิดที่มีต่อ student-centered learning ก็อาจเปลี่ยนได้เช่นเดียวกัน Stevenson และ Sanderได้รายงานว่านักศึกษาแพทย์ปี 1 ไม่ค่อยไว้ใจการเรียนรู้แบบ student-centered learning
สุดท้าย นักเรียนอาจไม่คุ้นเคยกับคำว่า student-centered learning. Lea พบว่า ในการสำรวจนักศึกษาจิตวิทยา 48 คนที่มหาวิทยาลัยพลิมมัธเกี่ยวกับ student-centered learning 60%ไม่เคยได้ยินคำนี้ทั้งๆ เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย
***
Categories
Letters

Comparison with Korea

Hi Peter,
I read your blog and I believe it is highly relevant. I can only relate to it through the Korean experience which is also a teacher and content centric teaching style. What might distinguish it from Thailand is the super competitive nature and I am not sure whether you want to introduce this to Thailand.

I am not an expert in education, but I know that Ashoka and Bill Drayton personally is deeply passionate about empathy based learning. http://www.ashoka.org/category/tags/empathy. One of the best known educational Ashoka fellows is Escuela Nueva http://www.escuelanueva.org/pagina/index.php?codmenu=2&idioma=2 , which I believe comes close to what you envisage.
Hope it helps a bit
Kind regards Markus

Categories
Letters

Concerns and Questions

I applaud what you’re trying to accomplish in Thailand by changing the philosophy of education.
Your website is illuminating on the weakness of an educational system in which the students merely
regurgitate what the teachers present to them.

However I do have 2 concerns:

1.) Are you going too far in the other direction when you propose that the students set goals and objectives?
Every discipline has a body of knowledge that should be learned by the students.
While students should actively participate in the learning process, the teachers and administrators must set
the goals and objectives.

2.) I like the fact that the students hold the teachers in high esteem and would hope that when they are retrained
to teach in the Socratic method there is no lessening of that esteem.

Best of luck on this wonderful project.
All the best to you and PO.
Dick (Eisner)

Categories
Uncategorized

Articles Scheduled to Appear in the Coming Months

Articles Scheduled to Appear in the Coming Months

*” Student Centered Learning: What Does it Mean for Students and Lecturers?”

 

* “ Are Buddhist Teachings and Student Centered Learning Compatible?”

 

* “ Working with Ted and Nancy Sizer at the Parker Charter School to Make Student Centered Learning a Reality”

 

* “What is the Best Way to Train Teachers in Thailand”

 

Leave a comment to suggest articles topics you would like to see.

Categories
Uncategorized

Foley’s Forecastle

Peter J. Foley

 

August 2011

Why Thais Don’t Read Books

By Peter J. Foley

UNESCO’s  selection of Bangkok to be the Book Capital of the World for 2013 begs the question: why?

The Bangkok Post published an article on February 2, 2011 citing the reading rate surveys of the Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT).  The 2010 survey showed that Thais on average read just five books a year as compared with Malaysians who read on average 40 books a year, Singaporeans 45 books a year, and Japan 50 books a year.  The previous survey conducted in 2005 suggested Thais read only two books on average every year.  So , with it obvious that Thais are not a nation of readers , why would UNESCO choose Bangkok to be a Book Capital of the World?

Many educators feel the general education level of the average Thai is even more dire than statistics  like these and recent dismal test scores for school age children indicate.   Abundant, anecdotal evidence suggests that in the rural areas the rate of reading is less than a book a year for most Thais.     There is no doubt that Thailand will lose its economic footing unless the poor state of public education is turned around in order to create a highly  educated work force.  The master key to such a turn- around is to create Thailand as a nation of readers, critical readers,  life- long learners.

There are many Thais and farangs who throw up their hands and say it is an impossible task to get Thais to be a nation of readers since it is not in the Thai tradition.  This is balderdash.  As the eminent historian David K. Wyatt points out, Thailand has a rich bibliophilic tradition.  Wyatt relates that in some parts of Thailand in the 1890’s the male literacy rates were “considerably in excess of the literacy rates in Europe or America at the time.”  In Thailand’s history there were huge numbers of Buddhist temples that included library buildings.  These buildings housed Buddhist religious books, or in the case before printing, texts incised into palm leaves.  Males were taught to read and write in monasteries.

The point here is that Thailand enjoyed a rich intellectual tradition.  This tradition included a ready access to libraries by the male population.

It is no wonder , then, the Bangkok Metropolitan Administration(BMA) lobbied hard to win UNESCO’s approval to designated Bangkok Book Capital of the World for 2013.  The BMA want to use the UNESCO award as a platform to  change Thailand from a nation of non book readers to a nation of book readers.  Bangkok Governor Sukhumbhand Paribatra will be leading this effort , concentrating on encouraging  reading among working-age residents. The deputy governor, Taya Teepsuwan, has already initiated a reading campaign encouraging passengers using the mass transit system to read while riding the buses and trains.

We should  begin this campaign  by asking why Thai’s don’t read books in this modern era. This is a question worthy of considerable research before moving forward.

There is much to be done if such a reading revolution is to take place among Thais, much to be done to recapture the intellectual tradition for a wider population in Thailand.  Presently, the tradition is largely restricted to the 18% of Thais who finish college.

Reading is something that becomes part of a nation’s culture.  It is a culture taught to children and encouraged as they grow up to the point that a person becomes a life- long reader, and , thus, a life- long learner.   I hope the decision makers who are charged with organizing a successful reading campaign will consider:

1.  Campaigns to turn off the T.V. and computer and, then  read to small children and tell them stories.  Story telling was a cherished tradition in Thailand only 40 years ago.  It should be revived and coupled with reading stories as well as telling them;

2.  Making great books written in Thai available at very cheap rates or free to borrow on a massive scale in the rural areas of Thailand through mobile libraries or through community access to high speed internet with free e-book down loads;

3.  Special incentives for software game manufactures to distribute and sell games that teach reading skill and practical knowledge with tax disincentives for those selling mindless computer games;

4.  Intense focus in schools throughout the Kingdom of Thailand to promote reading , including, the hiring of specially trained reading teachers from elementary school through to Matiyom

5.  These reading teachers would in turn be empowered to train classroom teachers to create independent learning libraries  in each classroom.   At the very least there should be every effort made to hook up class rooms with high speed internet in order to access first class Thai reading material for every age group.

6. To accomplish these and many other goals, there is a need for solid research on what the actual situation is in terms of reading and reading materials .   For example, there is a dearth of information on lists of great books written in Thai which are available on an age appropriate level.   More research need to be conducted on what can change Thai attitudes toward reading books and what Thais would like to read.

Why don’t Thais read?   If Thais have access and they are encouraged from an early age, Thais will read.   A new Thai intellectual era will dawn.  Thailand will successfully  meet the challenges of the 21stcentury.

Categories
Uncategorized

Demystifying Student Centered Learning

 

STUDENT-CENTERED LEARNING:

DEMYSTIFYING THE MYTH

Chutima Thamraksa

Teacher-centered or teacher-direct orientation has long been the

focus of education in Thailand. This approach has placed an emphasis

on rote learning or memorization rather than developing the thinking

skills of learners. The drawback of the system is seen through the

passive and dependent learners, who lack the skills to think critically

and creatively. Recognizing this major drawback, the Ministry of

Education has initiated a major  reform of the system—from the

traditional teacher-centered to a student-centered approach—with the

intention of producing competent, independent and life-long learners

who can keep pace with global competition. However, due to the

several changes that have occurred as a result of the implementation

of this student-centered approach,  it leaves a number of teachers

perplexed about their roles and the teaching pedagogy. This article

attempts to unfold the puzzle by first giving a definition of the term and

later on examining several aspects pertinent to the approach.

Introduction

The issue of student- or child-centered learning has been an

explosion of interest among educators and school/college teachers in

recent years. In fact, the term was not much recognized until the Thai

National Education Act 1999 made it the key concept in the reform of

education. This new approach, it is hoped, will maximize the potential

of Thai people to cope with the increasing demands of the knowledgebased economy and the world of  information and communication

technology.

Even with this interest, however, there arises much confusion

and mistrust of the pedagogical movement behind the new model.

Some teachers view it as a threat to their long-time teacher-centered or

teacher-front orientation, while some fear that the approach will lessen

the significant role they play in class, i.e., as the importer ofpage 60 SLLT 2003

knowledge. Likewise, some students become sullen and hostile to this

approach as can be seen from the remarks that were recently reported

in the newspapers that “the child-centered approach is like ‘khwai’-

centered approach.” Literally, the term ‘khwai’ in Thai refers to a

large cow used to draw ploughs for farmers. When used in reference to

people or ideas, it implies that the compared people or ideas are

witless. By describing the child-centered approach as ‘khwai’-centered

approach, it can be inferred that the approach is a disappointment; it

does not help students to become  smarter but rather impedes their

progress.  Such a criticism clearly  reflects the failure, not of the

approach per se, but of the teachers’ misinterpretation, misuse and

abuse of the concept.

Despite a substantial body of literature on student-centered

learning, the majority of teachers, it can be said, are still skeptical of

whether the approach can really enhance student learning quality.

Much worse, teachers are uncertain of how and what they should do to

implement the approach. A number of questions regarding the

feasibility, viability and applicability of this teaching model are raised

widely in the teaching community. As such, this paper will attempt to

clarify and analyze the principles and aspects of student-centered

learning through the most frequently asked questions in terms of this

issue.

What Is Student-centered Learning?

Simply put, student-centered  learning is a model wherein

students are placed in the core of the learning process. As such,

students’ needs, opinions, backgrounds, and goals are acknowledged

and incorporated within the learning environment. In this model,

teachers are guided by what is best for the students when helping them

to learn or make decisions.

The concept of student-centered learning is derived from

several models. It first evolves out of the constructivist learning theory

which asserts that knowledge is constructed uniquely and individually

in multiple ways (Vygotsky, 1978, cited in Bush & Saye, 2000). It also

derives from the experiential model in which teaching is seen as

transformation of existing knowledge (Kohonen, 1992) and the active

learning model which suggests that all learning activities involve some

kind of experience or some kind of dialog such as dialog with self and

dialog with others (Fink, 2002).SLLT 2003 page 61

What Are the Characteristics of Student-Centered Learning?

On the basis of the models from which it derives, studentcenteredness entails these characteristics:

• The focus is on active learning, using an integrated approach to

connect new learning to prior learning, stimulating interest and

relevance, providing student  choice and control, adapting to

individual developmental differences, and providing a caring

and supportive learning environment (Bansberg, 2003).

• Knowledge is constructed through authentic learning. It is

learnt in a real context or the context in which it was first

generated. In other words, it links school learning experiences

to real world situations.

• Students are active participants in the learning process rather

than passive recipients. They have opportunities and increased

responsibilities to identify and self-direct their own learning

needs, locate learning resources, and construct their own

knowledge based on those needs.

• Class activities and project work are arranged differently to

allow learners a variety of choices to select according to the

needs of each student. This results from the notion that students

have different capabilities and  preferences for learning modes

and strategies.

• A learning environment, where learning may take place

anywhere, at any time, in many forms and by diverse means, is

created. Such a learning environment enables students to be

responsible for and involved in their education. As such,

students are provided with  substantive out-of-classroom

activities that increase students’ learning in a number of

dimensions.

• Students are motivated more intrinsically (self-motivation) than

extrinsically (external motivation). Simply put, students are

motivated from within not from without. For example, they

type a written assignment because they take pride in their work

not because they want people to admire or approve of it.page 62 SLLT 2003

Why Switch to this New Model?

What Is the Problem with the Traditional Method?

To answer these questions, we need to look back to analyze the

nature of the traditional teacher-centered approach, and its outcome on

learners to see why a student-centered approach should be promoted as

an alternative.

The teacher-centered approach, influenced by the transmission

model,  affirms that knowledge is something that can be transmitted

from teachers to students, like a two-dimensional learning of teacher to

student instruction.  In a classroom, a teacher is the person in authority

whose job is to impart knowledge and skills, evaluate and correct the

learners’ performance according to the criteria he/she has set. The

students are relatively passive recipients of knowledge, and expect the

teacher to be totally in charge of their learning. As such, the typical

pattern of classroom interaction in this transmission model is IRE—

teacher Initiation, student Response, and teacher Evaluation (Mehan,

1979). In the IRE pattern,  teachers are always at the front of the room,

providing knowledge, asking students to demonstrate knowledge

previously taught, and evaluating the students’ responses and

performance.

This teacher-centered practice is deeply rooted in Thai society,

wherein “hierarchy” lies as a central value. Since Thais place an

emphasis on the vertical respect relation and submission to authority

(Williams, 1980), teachers, who have a much higher status than

students, are regarded as the second parents whose mission is not only

to impart knowledge but to teach morals and mold the students to be

good citizens in society as well. The image that is generally assigned

to a teacher is that of a “righteous guru” who possesses great

knowledge. As such, it goes without saying that in the learning

process, the teacher, not the learner, is placed right in the center.

In view of these two factors, the hierarchical pattern of society

and the transmission model of education, we can understand more

clearly why Thai teachers need to maintain their “righteous guru”

image through the use of teacher-front orientation and the IRE pattern.

Unfortunately, however, such teaching practice has a major downside,

for it has shaped learners to be passive recipients who merely listen,

memorize, and absorb the information transferred  by the guru rather

than to initiate or negotiate the outcome of the learning process.

Students are not trained  to exercise their analytical, critical, and

reflective thinking. Much worse,  this education system does notSLLT 2003 page 63

prompt students to become independent learners who recognize that

knowledge is constructed in many ways, see the value of learning,

realize that learning is a life-long process, and understand that there’s

no one else but themselves be responsible for their own learning.

To keep abreast with the rapidly changing world of information

and the economy that requires critical thinking, we need to empower

the students. We need to enable them to think critically and

independently, and be responsible for and involved in their learning.

Students need to be self-directed  and become active players in the

academic learning enterprise. On all these accounts, it is time to

advance from two-dimensional teacher-to-student instruction to  threedimensional student-centered learning where students and teachers are

involved in project work. According to Watanabe (1999), the latter can

“allow for a depth in the learning process through the students and

teachers active participation in the learning process—a participation

that allows for an unlimited amount of creativity” (p. 1).

How Can Student-centered Learning be Implemented?

As mentioned earlier, the teacher-centered model has long been

the focus of our education system. Therefore, in an attempt to

implement the student-centered approach, the first thing that needs to

be done is to reconceptualize teaching and learning. The traditional

concept—that emphasizes knowledge  as the object to be transmitted,

teaching as the presentation of knowledge, and learning as its

absorption—must all be reformed. We need to implement a new

conception that views knowledge as something that can be

constructed, teaching as a means to provide an environment that is

most conducive to learning, and learning as the process of learning

how to learn. Based on the new concept, teachers and students need to

modify their new roles to fit the learning process. These can be

outlined as follows:

The Role of a Teacher

The teacher’s role, in a student-centered classroom, is much

more crucial and valuable than that of the teacher-centered orientation.

Teachers need to:

• Change from the role of authority and presumed expert who

possesses all knowledge to become a facilitator who provides apage 64 SLLT 2003

setting in which the students can play an active and inquiring

role in their own learning.

• Create a learning environment that stimulates and challenges

learners, fosters critical thinking and the process of knowledge

construction. For example, teachers can enhance the thinking

skills of learners through doing  such activities  as reasoning,

decision making, reflecting, making inferences and problem

solving. These types of activities encourage students to engage

cognitively and emotionally with the learning tasks. The latter

activity, especially, can be done by building an environment

that allows students to examine complex problems using a

wide variety of resources, develop their own strategies for

addressing these problems, and present and negotiate solutions

to these problems in a collaborative manner.

• Promote collaborative learning. Collaboration among students

is an integral component of  the student-centered approach.

Working as a team, according to Kohonen (1992), can create a

positive interdependence and individual accountability among

learners as each member attempts to contribute to the team

product and thus is in charge  of helping his/her teammates to

learn. Collaboration can also foster learners’ growth, develop

social and learning skills, and  help them construct their own

knowledge through engaging in the exchange of ideas.

• Recognize the individual differences in approaches to learning.

Teachers should set multiple tasks and give choices to learners

to select and sequence their own activities independently.

• Reinforce the idea that the source of knowledge is not confined

within the walls of a classroom, but may also be discovered

outside. Some examples of sources of knowledge include:

parents, elders, libraries, museums, historical sites, authentic

materials, and the Internet.

• Utilize “authentic assessment” (“Authentic Assessment,”

2001)—one that examines a student’s collective abilities,

criterion-referenced, and performance-based—rather than

standardized assessment.

• Draw from different disciplines to integrate learning

experiences and more importantly, use team teaching toSLLT 2003 page 65

achieve integrated learning outcomes. For example, teachers

with different expertise like tourism and biology, working

together, can bring together the concepts in different subjects to

teach generally about the environment.

• Draw upon the relation between the students’ prior knowledge

and experiences to the new learning. This is based on the

notion that the learning experiences that relate to the students’

personal knowledge and experiences are the most easily learnt

and often the most difficult to forget.

The Role of a Student

In a similar vein, students play a significant role in the learning

process. They no longer view themselves as empty vessels waiting to

be filled. Instead, they need to:

• Change from the old belief “knowledge is to be transmitted by

teachers” to the new understanding “knowledge is to be

constructed,” and be aware that students are responsible for

constructing their own personal knowledge.

• Change from merely being passive recipients to taking part as

active participants who are engaged in all aspects and activities

of their learning (both cognitively and physically) that are

generally the duty of the teacher in most traditional learning

activities.

• Set meaningful goals for completing the learning activity,

assume more responsibility for meeting those goals, and

monitor their progress in order  to determine if the strategies

they are using to accomplish their goals are effective

(Glassglow, 1997).

Is the Use of Technology an Integral Component

in Student-Centered Learning?

There is no doubt that in the 21

st

century technology is

increasingly important. Not only does it affect the way we live, the

way we conduct business, the way we communicate with one another,

but also the way we teach and  learn. According to Tsang-Kosma

(2003), the business world demands  that schools prepare graduates

who are skilled at working in teams, can effectively solve problems,page 66 SLLT 2003

are able to process and apply information, and more importantly, can

use technology effectively in order to maximize productivity. As such,

the challenges and educational  goals for schools should focus on

creating the learning environment that incorporates technology as well

as fosters the skills necessary to empower students. If integrated

properly, technology such as audio, dynamic visual formats,

computers, and the Internet, will  enrich the learning environment by

using them effectively as a medium of instruction or a tool to enhance

student learning. Some merits of technology, as outlined by NCREL

(2003) are highlighted here:

• Technology can change the learning context from teachercentered to learner-centered activities, giving students more

control of content, creating  a more collaborative learning

environment, and providing different ways of accessing

information and communicating with people. Many interactive

software programs can lend themselves well to learnercentered instructional approaches.

• Technology provides hands-on, minds-on activities—those that

engage students’ physical as well as mental skills to solve

problems. The activities can increase students’ fluency with

given content, strengthen basic skills, help students acquire

higher-level proficiencies, increase the relevancy of instruction

to students’ lives, provide interactive feedback about their

performance, and most of all, motivate students. For example,

the use of electronic books, often on CD-ROM, can turn

reading from a static, print-based activity into an exciting,

interactive experience.

• Technology, particularly the Internet, is a tool well-suited to

learning. It provides an ideal learning environment that allows

anyone to learn by doing, to  receive feedback, to refine

understanding, to build new  knowledge, and to reflect

(“Preparing Tomorrow’s Teachers,” 2003).

What Difficulties Can Arise in the Implementation

of Student-Centered Learning?

The difficulties that may arise from implementing this

innovative model include:SLLT 2003 page 67

• Some teachers resist changing  their old beliefs and usual

teaching practices. Such  resistance may occur from the deeply

rooted “righteous guru” or  “imparter of knowledge” image

fixed in their head. These teachers view themselves as the

authorities whose mission is to teach, direct, instruct, and

control students. Therefore, they may fear doing things

differently; they may see the change as a threat to their status

and profession.

• A number of teachers are not willing to implement the

approach, for they perceive that the way they teach is already

the best and thus there is no  need to change. Since these

teachers opt to use only one way or method that they feel

works best, they are not open to new ideas or other

possibilities.

• Some teachers are in a rush to implement the approach without

a thorough understanding of the principles and a careful plan of

teaching. These teachers are too eager to make changes and do

not take into consideration the  culture and realities of their

classroom situation.

• Some teachers lack the knowledge and skills to incorporate

technology into their own teaching. Unfortunately, many

teachers know very little about computers and are not

interested in learning; while others may try to seek new uses

for technology in the classroom but do not have sufficient

technical support. These teachers see the value of technology

but they feel frustrated because they are not trained to use these

resources in the classroom setting.

• It may be the case that while many teachers are personally

committed to serving students’ needs, the structure of their

organization and policies may  not accommodate or, in some

cases, hinder the desire to be more student-centered.

• Some students reject the approach because they want evidence

that they are being taught something. These students, like some

teachers cling to the perception that knowledge must be

transferred and thus wait for teachers to spoonfeed them.page 68 SLLT 2003

What Results Can be Indicative of Success in

the Implementation of Student-Centered Approach?

The ultimate goal of student-centered learning is to produce

self-directed, lifelong learners. This means that teaching can facilitate

students to move from dependency toward autonomy. The success of

the implementation of such an approach can be examined from the

stages of student development below: (“Steps Toward,” 1996)

Stage One: Dependent Learners

Learners, at this very first stage, are dependent on teachers—

authorities who impart knowledge, give explicit instructions on what

to do, how and when to do it. To students, learning is teacher-centered.

Students are not given an opportunity to make choices or exercise

control over their learning.

Stage Two: Interested Learners

At this stage, learners show positive response toward the

motivation and guidelines given by  teachers. Despite a directive

approach, teachers can successfully link content to students’ interests,

show high support, and build  a good rapport in the classroom

community, all of which can reinforce student willingness and

enthusiasm.

Stage Three: Involved Learners

Students, at this level, are  much more developed. More and

more, they see themselves as participants in their own learning, seeing

the value of their own life experiences, and also the value of learning

from and with others. Learners respond well to teaching through

collaborative learning.

Stage Four: Self-directed Learners

At this stage, learners can  set their own goals, plans, and

standards. This gives them a  sense of independence in, and

responsibility for their learning. Teachers no longer give lectures, but

rather act as consultants, monitor student progress, and give feedback

in the learning process.

ConclusionSLLT 2003 page 69

Student-centered learning is a model in which students are the

focus of the learning process. This model, however, does not mean that

teachers will step aside, letting students alone run everything. Rather,

it means that teachers, when planning their teaching, will take into

consideration the views and needs of students and run the classroom to

the benefit of students. It also means that teachers will manage their

teaching in a way that makes students feel included, value the

educational process, and take control of their own learning.

Implementing a student-centered model is a true challenge for

the 21

st

century. The process of incorporating it into our education

system demands hard work and effort from teachers and students alike.

The key to the success of implementation requires, on the teacher’s

part, a careful study and a thorough  comprehension of the model’s

principles, as well as a genuine recognition of its value. Through the

new understanding, teachers then can change their old beliefs and

practices; they can set the new goals and standards, and plan their

teaching, taking into account what is  best for students. In so doing,

teachers can also work on their personal and professional

development. On the learner’s part, likewise, students, guided by

teachers, need to adopt a new conception of the learning process. They

need to realize that if they are to keep pace with the rapidly changing

world, and to compete in the global market place that has a growing

demand for educated workers with skills in critical thinking, problem

solving and decision making, they  must change their long-time

practice from passive to active  learners. They need to empower

themselves, gain control over their learning, and become autonomous

learners. Finally, it is hoped, teachers and students working in

collaboration, can gradually make  the learning environment become

productive and worthwhile.

References

Authentic assessment. (2001). Retrieved April 19, 2003, from

Home

Bansberg, B. (2003). Applying the learner-centered principles to the

special case of literacy. Theory into Practice, 42 (2), 142-147.

Bush, T., & Saye, J. (2000). Implementation and evaluation of a

student-centered learning unit: A case study. Educational

Technology, Research and Development, 48 (3), 79-91.

Fink, L. D. (2002). Active learning. Retrieved April 5, 2003, from

http://www.hcc.hawaii.edupage 70 SLLT 2003

Glassglow, N. (1997). New curriculum for new times: A guide to

student-centered, problem-based learning. Thousand Oaks, CA:

Corwin.

Kohonen, V. (1992). Experiential language learning: Second language

learning as cooperative learner education. In D. Nunan (Ed.),

Collaborative language learning and teaching (pp. 17-32).

Cambridge: Cambridge University Press.

Mehan, H. (1979). Learning lessons. Cambridge, MA: Harvard

University Press.

North Central Regional Educational Laboratory (NCREL). (2003).

Focus on student-centered learning/Support professional

development. Retrieved March 27, 2003, from

http://www.ncrel.org

Preparing tomorrow’s teachers to use technology. (2003). Retrieved

March 3, 2003 from http://www.pt3.org/technology/

tech_learning.html

Steps toward becoming a self-directed learner. (1996). The Teaching

Professor, 10 (4). Retrieved March 3, 2003  from

http://www.oaa.pdx.edu/CAE/FacultyFocus/spring96/excerpt.html

Tsang-Kosma, W. (2003). Student-centered learning + technology =

rethinking teachers’ education. Retrieved March 27, 2003, from

Georgia State University

Watanabe, Y. (1999). Second language literacy through studentcentered learning. The Internet TESL Journal, 5 (2). Retrieved

March 2, 2003  from  http://iteslj.org/Articles/CaprioStudentCentered.html

Williams, D. L. (1980). Thai ways and my ways (Report No. SO

015980). Dekalb, IL: Northern Illinois University, Center for

Southeast Asian Studies. (ERIC Document Reproduction Service

No. ED 231183)

About the Author

Asst. Prof. Chutima Thamraksa obtained her Ph.D. in English

Rhetoric and Linguistics from Indiana University of Pennsylvania,

U.S.A. in 1997, M.A. in English for Non-Native Speakers and a

Certificate in Teaching English  as a Second Language (TESL)from

Central Missouri State University, U.S.A. in 1988, and B.Ed. in

English from Chulalongkorn University in 1985.  She is currently the

Chairperson of the English Department, School of Humanities,

Bangkok University. Her publications include three textbooks:

Exploring through Writing: An Advanced Rhetoric; Report Writing;SLLT 2003 page 71

Critical Reading, and articles on Virtual schooling: a technological and

educational revolution, and The use of ICT on language teaching.

 

Categories
Uncategorized

Change Agents

Welcome to the Student Centered Learning -Thailand

We will be publishing important articles , news and comment concerning student centered learning reform both in Thailand and internationally on a bi-monthly basis.  In addition,  we hope our web site will be a useful to school administrators, students and teachers as a resource through our carefully selected URL  resource links.