Categories
Uncategorized

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่ Student-Centered Learning ประเทศไทย

ทรงพระเจริญ

พันธกิจ: เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวางแผนสำหรับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอันเป็นไปในทิศทางเดียวกันของนักการศึกษาไทยและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (1999) ใจความสำคัญของพระราชบัญญัตินี้คือการมุ่งไปสู่การเรียนรู้และการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 24 ที่กำหนดถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษาไทยคือ : 1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความสนใจ, ความถนัดที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน; 2. อบรมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง; 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง; และ 4. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน นอกจากประเด็นหลักเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยเหล่านี้ แน่นอนว่าในระดับโลกเรายังมุ่งเป้าไปยังการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ชาวไทยในด้านทักษะการสอนโดยอาศัยเทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรักที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง

Welcome to Student-Centered Learning Thailand

LONG LIVE THE KING!

Our Mission: To provide a center of discussion , information and planning for 21st Century education reform in Thailand that will lead to a unity of purpose and action among  Thai and international educators to realize the goals set forth in the National Education Act of  B.E. 2542 (1999). At the heart of this National Education Act B.E. 2542 (1999) is a move toward student-centered learning and a student-centered  classroom.  Specifically, Section 24 of the Education Act outlines what must be done   to improve  education  performance : 1. arranging learning in line with the students’ interests , aptitudes and individual differences ;2. training students in thinking abilities, especially critical thinking; 3.organizing learning activities that draw from authentic experiences; and 4. promoting situations where learners and teachers learn together.   In addition to addressing these key issues of education reform in Thailand , indeed in international education, we also focus our attention and resources on the goal of promoting Thai teachers to reach their potential as skilled teachers using teaching methods that engage their students with the result that students love to learn through self discovery.

Categories
บทความ Featured Articles

(English) Implications of Feminist Critique of Science Teaching

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PDF, Unknown)

Categories
การแสดงความคิดเห็น

(English) REMARKS OF HOPE FROM THE NEW MINISTER OF EDUCATION

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

By Peter J. Foley, Ed.D.  editor-in-chief
SCLThailand found the newly appointed minister of education’ s remarks refreshing at the recent “first digital  town meeting”.  The meeting was reported on in the Nation newspaper’s January 5, 2017 edition.
For years now the editors of SCLThailand have been deeply  concerned and written about the sorry state of education in many rural areas.  Therefore, we were gratified when Dr. Teerakiat said his top priority is to help rural schools “whose standards are so bad that they need to be put into ‘intensive care units immediately’.
The new minister of education stated that out of 30,000 primary and high schools , about 3,000 fall into this category of needing “urgent and real help”.  SCLThailand has for many years also deplored the widening gap between rural areas and the much richer urban areas.   Again we were happy to hear Dr. Teerakiat state that help to the poorest of the poor rural schools could plant seeds for further education reform.
We urge Dr. Teerakiat to engage universities and colleges and NGOs, such as Teach for Thailand, to send qualified volunteer teachers to the 3,000 rural schools most in need.
Categories
การแสดงความคิดเห็น

(English) Long Live the King

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Long Live the King has been our web site’s banner headline since Student Centered Learning Thailand started. This banner will remain since for us our fond hope was two fold. First, that King Bhumibol the Great would live as long as possible and continue to inspire the nation. Now, sadly, the King has left us in the physical sense. But we also meant by Long Live the King that his ideals, his example of humility, compassion, and intellectual vigor and integrity, would continue through the Thai people and all those who love the nation of Thailand. So the spirit of the King still lives and we expect it to live as long as there is a Thai nation.

 

We are confident that Thailand will continue to move toward full democracy. We are also confident that full and fair elections will be held and power will be restored to the people and not rest with any one faction in Thai society. We remain confident that the voice of the people will be heard and honored. When this is accomplished the work of His Majesty, Rama IX, will reach fruition.

 

Long Live the King!

 

Peter J. Foley, editor-in-chief

Categories
บทความ

THE SCIENCE TEACHER AS STUDENT: COMPETENCY TAKES TIME

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PDF, Unknown)

Categories
บทความ Uncategorized

Away from the “Me, the Teacher”

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PDF, Unknown)

Categories
การแสดงความคิดเห็น Opinion:Thai education

(English) The Situation of Education Budget in Thailand

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PDF, 16KB)

Categories
บทความ

(English) More on Brain-Based Learning

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PDF, 27KB)

Categories
การแสดงความคิดเห็น

(English) Has it really been 7 years?!!?

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PDF, 20KB)

Categories
บทความ

(English) Artists as Chemists

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Reproduced by permission of the author, Arthur.

Download (PDF, Unknown)

Categories
การแสดงความคิดเห็น

(English) May 2016 Changing the way teachers teach. Is technology the elephant in the classroom?

Sorry, this entry is only available in %english. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Download (PDF, Unknown)